Action Replay Codes [US]

Prince of Persia: The Sands of Time – Action Replay Codes [US]

The following are known Action Replay Codes for Prince of Persia: The Sands of Time on Nintendo GameCube (GCN).

Version 1.0 Codes

Master Code – Must Be On
FCFU-13RX-7NGQN
D20H-UTT4-K4UTQ
5GWN-K7M8-BR6CU
BBQE-PJH8-KA4UF
D4F8-2JXT-JG522
PJWJ-NUDZ-3N1FR
X05B-0TD1-BVWT1
9C14-CB4T-DEQHG
72MJ-ZT84-712N6

Infinite Health
AHBU-JXM7-10YUD
XAP3-K86E-HUN0M
TTRA-H5D0-H3B3Q
RV9X-3BXF-6PF6C

Invulnerable
HE9E-D5X2-YAUQG
PAG1-X1DR-N064D

Quick Sand Tank Gain
8X12-ZQKH-NNU95
V205-0PKB-6DRDM
ZU54-VGBQ-KUQ5N

Infinite Sand Tanks
HFE8-HR6F-37A85
4CTE-FGEJ-QZD51

Quick Power Bar Gain
00GQ-QN90-BGK0T
MXJZ-BBVX-9K09Q

Infinite Power Bars
BYF9-H9XP-PB8E5
Z34A-1Q3Y-A162E

Infinite Health: Farah
32WG-BVYG-1E9JK
7KB6-VCUZ-RG0Q0
1VPR-ZKWT-WCB0R

Unlock Original Prince of Persia
0MQZ-RDEX-XX06E
ANZA-JK65-3KCJ6

ORIGINAL PRINCE OF PERSIA CODES:

Infinite Health
77RU-B112-X3ZH3
51P1-QJ6W-TE85U
8EKW-E5D1-J5BZ7
4ZJT-Q3UG-MFN7G

Start with Max Health
T4J4-85D4-390BZ
51P1-QJ6W-TE85U
ZTW5-2C6K-WXJ2D
DHW1-PMHE-8RTTA

Infinite Time
6MZQ-F53C-8BGAF
NV32-7V5T-7MHXK
V6EE-U7CW-ZCE9U

Enemies Die Instantly
HG00-FXVK-AEEGP
NV32-7V5T-7MHXK
93UE-2P6Z-KCK34

Can Survive Huge Falls
M43D-1337-FCDD6
NV32-7V5T-7MHXK
11KE-AUW7-U21BU

Have Sword
8FRE-PB5Q-UVU27
NV32-7V5T-7MHXK
T7Z4-Z1UJ-1DU9R

Start On Level 2
V1MC-2X1N-J3UEJ
51P1-QJ6W-TE85U
922T-RUHX-8FHM7
HKCU-6HK5-D1E5X

Start On Level 3
7TMU-NP1K-BKDBW
51P1-QJ6W-TE85U
CWPU-WUGE-FE1BA
FDJ5-V5A1-CTYHN

Start On Level 4
ZAP3-PUXB-U14D1
51P1-QJ6W-TE85U
57T5-4PN1-NGXPU
5MQP-N426-A0JYQ

Start On Level 5
0B1X-CQR9-73N1K
51P1-QJ6W-TE85U
JJYT-N7B4-98VDT
JBQD-HMM0-QGAG0

Start On Level 6
96GU-8AQK-K50AU
51P1-QJ6W-TE85U
JX44-7YBH-6BHUY
XQ7B-U707-CED1H

Start On Level 7
6034-XB96-JVFTD
51P1-QJ6W-TE85U
D479-0DMA-5PDQJ
RNHF-2NH7-3GZX3

Start On Level 8
JHX8-BCC0-7K62Z
51P1-QJ6W-TE85U
5R08-4VAD-BU9ZY
CFQJ-27QR-29KJR

Start On Level 9
ZBNX-9CG3-5Q3TB
51P1-QJ6W-TE85U
91V6-C9PQ-UHHKV
MXG2-5UMU-H9KGR

Start On Level 10
HQVN-8VTV-N2YCN
51P1-QJ6W-TE85U
VU5R-WPAM-23TX8
WXVR-0WM7-CT4P5

Start On Level 11
X4KZ-8FYU-HKBTM
51P1-QJ6W-TE85U
4ZQU-N4B8-C86EP
9Y1Z-HBKV-X1E11

Start On Level 12 Act 1
NVV3-UUVV-0F601
51P1-QJ6W-TE85U
E55E-2YR3-89HPT
UDVY-031Z-Z0UEG

Start On Level 12 Act 2
X5QG-U4G2-1YK85
51P1-QJ6W-TE85U
Y1B7-MDD6-6FPUP
T711-JT9J-8U9NF

Start On Level 12 Act 3
KMV7-11F5-4TYQV
51P1-QJ6W-TE85U
G9Y8-VHUB-8PF3V
NC37-M3YV-V297Y

Version 1.1 Codes

Master Code – Must Be On
TCYC-A9QF-N28UP
MRPH-R9JJ-AF4F9
GKD3-WH7E-DVUZ2
P85C-MAJ3-6UPC0
D4F8-2JXT-JG522
PJWJ-NUDZ-3N1FR
X05B-0TD1-BVWT1
9C14-CB4T-DEQHG
72MJ-ZT84-712N6

Infinite Health
8A9D-9CZG-R68P9
A82U-JX51-9X36Y
0U0N-6ZPC-UK1FK
ECB7-AD33-DRX08

Invulnerable
YJ4G-GT1G-BB3HC
QF5A-TXC3-MA2UE

Quick Sand Tank Gain
5229-PW06-6NXB5
64G9-19D5-BQ57H
ZKAR-3CGE-V6WK0

Infinite Sand Tanks
98X9-THR8-0TW97
AFPA-Y2W3-5Y8YY

Quick Power Bar Gain
2Z1V-01F8-TY9N7
TEUR-PMQW-A8NVP

Infinite Power Bars
HJFE-X6XA-VN52P
NC8W-EYBX-Y0V4M

Infinite Health: Farah
EJ84-0K2Y-BVYVH
HRTE-UB7B-8AKDB
1HUD-8P86-YRAZ2

Unlock Original Prince of Persia
0HY5-5XQP-5228V
F6CE-R928-XY3D0

ORIGINAL PRINCE OF PERSIA CODES:

Infinite Health
WU6C-8KPG-P4FWD
51P1-QJ6W-TE85U
8EKW-E5D1-J5BZ7
4ZJT-Q3UG-MFN7G

Start with Max Health
NBPY-GZ6W-K20AY
51P1-QJ6W-TE85U
ZTW5-2C6K-WXJ2D
DHW1-PMHE-8RTTA

Infinite Time
4Y3X-Y5NV-UQGK1
NV32-7V5T-7MHXK
V6EE-U7CW-ZCE9U

Enemies Die Instantly
4Q2U-R1M9-J44JA
NV32-7V5T-7MHXK
93UE-2P6Z-KCK34

Can Survive Huge Falls
J6H5-05DR-JYX8J
NV32-7V5T-7MHXK
11KE-AUW7-U21BU

Have Sword
E8Z6-ZMFQ-9QEG0
NV32-7V5T-7MHXK
T7Z4-Z1UJ-1DU9R

Start On Level 2
WKGW-70PP-7R2UR
51P1-QJ6W-TE85U
922T-RUHX-8FHM7
HKCU-6HK5-D1E5X

Start On Level 3
H7A2-ADM4-MMD45
51P1-QJ6W-TE85U
CWPU-WUGE-FE1BA
FDJ5-V5A1-CTYHN

Start On Level 4
Z2PA-8CM2-NHAPE
51P1-QJ6W-TE85U
57T5-4PN1-NGXPU
5MQP-N426-A0JYQ

Start On Level 5
VM0K-UZ9J-K5UF1
51P1-QJ6W-TE85U
JJYT-N7B4-98VDT
JBQD-HMM0-QGAG0

Start On Level 6
A7G8-H8TN-6X49B
51P1-QJ6W-TE85U
JX44-7YBH-6BHUY
XQ7B-U707-CED1H

Start On Level 7
E33C-9U43-345C5
51P1-QJ6W-TE85U
D479-0DMA-5PDQJ
RNHF-2NH7-3GZX3

Start On Level 8
NV2V-NAN0-NW14J
51P1-QJ6W-TE85U
5R08-4VAD-BU9ZY
CFQJ-27QR-29KJR

Start On Level 9
DYQF-ARTV-84EVU
51P1-QJ6W-TE85U
91V6-C9PQ-UHHKV
MXG2-5UMU-H9KGR

Start On Level 10
DBXN-AJUZ-5R722
51P1-QJ6W-TE85U
VU5R-WPAM-23TX8
WXVR-0WM7-CT4P5

Start On Level 11
J1RE-HU4P-B9UE5
51P1-QJ6W-TE85U
4ZQU-N4B8-C86EP
9Y1Z-HBKV-X1E11

Start On Level 12 Act 1
GZ7F-VUNZ-AG748
51P1-QJ6W-TE85U
E55E-2YR3-89HPT
UDVY-031Z-Z0UEG

Start On Level 12 Act 2
X5EV-J0HA-MYP9M
51P1-QJ6W-TE85U
Y1B7-MDD6-6FPUP
T711-JT9J-8U9NF

Start On Level 12 Act 3
418J-QBG7-9VN52
51P1-QJ6W-TE85U
G9Y8-VHUB-8PF3V
NC37-M3YV-V297Y

Do you know any additional codes for this game? Is there an error listed above? Let us know about it and we’ll update the list.

Code Indexes for Nintendo Gamecube

Other Content for Prince of Persia: The Sands of Time

Want an Action Replay for Nintendo GameCube (GCN)? Click here to find it on Amazon!