CWCheat Codes [JP]

Kidou Senshi Gundam: Ghiren no Yabou – Axis no Kyoui V - CWCheat Codes [JP]

The following are known CWCheat Codes for Kidou Senshi Gundam: Ghiren no Yabou – Axis no Kyoui V on Sony Playstation Portable (PSP).
_S ULJS-00178
_G Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou - Axis no Kyoui V [JP]
_C0 1P GET EXP RATE x2
_L 0x2000102C 0x9483002E
_L 0x20001030 0x90810010
_L 0x20001034 0x50200001
_L 0x20001038 0x00052840
_L 0x2000103C 0x0A22963A
_L 0x200A58E0 0x0A20040B
_C0 1P GET EXP RATE x2
_L 0x2000102C 0x9483002E
_L 0x20001030 0x90810010
_L 0x20001034 0x50200001
_L 0x20001038 0x00052840
_L 0x2000103C 0x0A22963A
_L 0x200A58E0 0x0A20040B
_C0 1P GET EXP RATE x8
_L 0x2000102C 0x9483002E
_L 0x20001030 0x90810010
_L 0x20001034 0x50200001
_L 0x20001038 0x000528C0
_L 0x2000103C 0x0A22963A
_L 0x200A58E0 0x0A20040B
_C0 1P GET EXP RATE x8
_L 0x2000102C 0x9483002E
_L 0x20001030 0x90810010
_L 0x20001034 0x50200001
_L 0x20001038 0x000528C0
_L 0x2000103C 0x0A22963A
_L 0x200A58E0 0x0A20040B
_C0 1P MADE A BAOA KUU
_L 0x80FB0EB6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE A BAOA KUU
_L 0x80FB0EB6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE AXIS
_L 0x80FB0EFE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE AXIS
_L 0x80FB0EFE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE BERUFASUTO
_L 0x80FB0E56 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE BERUFASUTO
_L 0x80FB0E56 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE CALIFORNIA
_L 0x80FB0D96 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE CALIFORNIA
_L 0x80FB0D96 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE GRIPS2
_L 0x80FB0F16 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE GRIPS2
_L 0x80FB0F16 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE GURANADA
_L 0x80FB0ECE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE GURANADA
_L 0x80FB0ECE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE HAWAI
_L 0x80FB0DDE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE HAWAI
_L 0x80FB0DDE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE JABURO
_L 0x80FB0DC6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE JABURO
_L 0x80FB0DC6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE KIRIMANJARO
_L 080FB0E6E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE KIRIMANJARO
_L 0x80FB0E6E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE LAVIEEN ROSE
_L 0x80FB0F46 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE LAVIEEN ROSE
_L 0x80FB0F46 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE LUNA2
_L 0x80FB0E86 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE LUNA2
_L 0x80FB0E86 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE MADORASU
_L 0x80FB0E26 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE MADORASU
_L 0x80FB0E26 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE NEWYORK
_L 0x80FB0DAE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE NEWYORK
_L 0x80FB0DAE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE ODESSA
_L 0x80FB0E3E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE ODESSA
_L 0x80FB0E3E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE PEKIN
_L 0x80FB0E0E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE PEKIN
_L 0x80FB0E0E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE1
_L 0x80FB0F5E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE1
_L 0x80FB0F5E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE2
_L 0x80FB0F76 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE2
_L 0x80FB0F76 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE3
_L 0x80FB0EE6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE3
_L 0x80FB0EE6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE4
_L 0x80FB0F8E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE4
_L 0x80FB0F8E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE5
_L 0x80FB0FA6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE5
_L 0x80FB0FA6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE6
_L 0x80FB0FBE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SIDE6
_L 0x80FB0FBE 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SOROMON
_L 0x80FB0E9E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE SOROMON
_L 0x80FB0E9E 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE TORINTON
_L 0x80FB0DF6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1P MADE TORINTON
_L 0x80FB0DF6 0x00040001
_L 0x10000000 0x00000000
_C0 1PHASE DEVELOPMENT
_L 0x80FBA1EB 0x015F0002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x80FBA1EB 0x015F0002
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 1PHASE DEVELOPMENT
_L 0x80FBA1EB 0x015F0002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x80FBA1EB 0x015F0002
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 2P CPU & 3P CPU
_L 0x10FA20F8 0x00000000
_C0 2P CPU & 3P CPU
_L 0x10FA20F8 0x00000000
_C0 2P PLAYER & 3P PLAYER
_L 0x10FA20F8 0x00000101
_C0 2P PLAYER & 3P PLAYER
_L 0x10FA20F8 0x00000101
_C0 ACTION PHASE MOVE INFI
_L 0x20031184 0xA200001C
_L 0x2003139C 0xA200001C
_C0 ACTION PHASE MOVE INFI
_L 0x20031184 0xA200001C
_L 0x2003139C 0xA200001C
_C0 ALIGNMENT CHAOS
_L 0x10FA21CA 0x00000000
_C0 ALIGNMENT CHAOS
_L 0x10FA21CA 0x00000000
_C0 ALIGNMENT LAW
_L 0x10FA21CA 0x000003E8
_C0 ALIGNMENT LAW
_L 0x10FA21CA 0x000003E8
_C0 ALIGNMENT NORMAL
_L 0x10FA21CA 0x000001F4
_C0 ALIGNMENT NORMAL
_L 0x10FA21CA 0x000001F4
_C0 ALL PILOT SKILL MAX
_L 0x80FAAA36 0x01070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAED76 0x00070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAAA38 0x01070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAED78 0x00070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAAA3A 0x01070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAED7A 0x00070020
_L 0x10001414 0x00000000
_C0 ALL PILOT SKILL MAX
_L 0x80FAAA36 0x01070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAED76 0x00070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAAA38 0x01070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAED78 0x00070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAAA3A 0x01070020
_L 0x10001414 0x00000000
_L 0x80FAED7A 0x00070020
_L 0x10001414 0x00000000
_C0 ALL PILOTS CAN PILOT ANY UNITS
_L 0x80FAAA44 0x01070040
_L 0x0000001F 0x00000000
_L 0x80FAED84 0x00070040
_L 0x0000001F 0x00000000
_C0 ALL PILOTS CAN PILOT ANY UNITS
_L 0x80FAAA44 0x01070040
_L 0x0000001F 0x00000000
_L 0x80FAED84 0x00070040
_L 0x0000001F 0x00000000
_C0 ALL PILOTS GENERAL
_L 0x80FAAA31 0x01070040
_L 0x0000000C 0x00000000
_L 0x80FAED71 0x00070040
_L 0x0000000C 0x00000000
_C0 ALL PILOTS GENERAL
_L 0x80FAAA31 0x01070040
_L 0x0000000C 0x00000000
_L 0x80FAED71 0x00070040
_L 0x0000000C 0x00000000
_C0 ALL PILOTS HIT MAX
_L 0x80FAAA32 0x01070040
_L 0x00000064 0x00000000
_L 0x80FAED72 0x00070040
_L 0x00000064 0x00000000
_C0 ALL PILOTS HIT MAX
_L 0x80FAAA32 0x01070040
_L 0x00000064 0x00000000
_L 0x80FAED72 0x00070040
_L 0x00000064 0x00000000
_C0 ALL PILOTS NT RANK S
_L 0x80FAAA34 0x01070040
_L 0x00000005 0x00000000
_L 0x80FAED74 0x00070040
_L 0x00000005 0x00000000
_C0 ALL PILOTS NT RANK S
_L 0x80FAAA34 0x01070040
_L 0x00000005 0x00000000
_L 0x80FAED74 0x00070040
_L 0x00000005 0x00000000
_C0 ALL PILOTS RANK S
_L 0x80FAAA33 0x01070040
_L 0x00000005 0x00000000
_L 0x80FAED73 0x00070040
_L 0x00000005 0x00000000
_C0 ALL PILOTS RANK S
_L 0x80FAAA33 0x01070040
_L 0x00000005 0x00000000
_L 0x80FAED73 0x00070040
_L 0x00000005 0x00000000
_C0 ALL PILOTS UNDEPLOYED
_L 0x80FAAA2F 0x01070040
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x80FAED6F 0x00070040
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 ALL PILOTS UNDEPLOYED
_L 0x80FAAA2F 0x01070040
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x80FAED6F 0x00070040
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 ALL PILOTS UNLOCK NT WHEN RANK D
_L 0x80FAAA35 0x01070040
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x80FAED75 0x00070040
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 ALL PILOTS UNLOCK NT WHEN RANK D
_L 0x80FAAA35 0x01070040
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x80FAED75 0x00070040
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 ALL TECH MAX
_L 0x00FA218A 0x0000001E
_L 0x00FA218B 0x0000001E
_L 0x00FA218C 0x0000001E
_L 0x00FA218D 0x0000001E
_C0 ALL TECH MAX
_L 0x00FA218A 0x0000001E
_L 0x00FA218B 0x0000001E
_L 0x00FA218C 0x0000001E
_L 0x00FA218D 0x0000001E
_C0 ALL UNIT SEISAN SUMI
_L 0x80FBA1EA 0x015F0002
_L 0x00000007 0x00000000
_C0 ALL UNIT SEISAN SUMI
_L 0x80FBA1EA 0x015F0002
_L 0x00000007 0x00000000
_C0 ALL UNITS BUSSHI 9999
_L 0x80FA2292 0x00FA0016
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 ALL UNITS BUSSHI 9999
_L 0x80FA2292 0x00FA0016
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 ALL UNITS CAN MADE
_L 0x80FBAA24 0x02420001
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 ALL UNITS CAN MADE
_L 0x80FBAA24 0x02420001
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 ALL UNITS GENKAI 255
_L 0x80FA228D 0x00FA002C
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 ALL UNITS GENKAI 255
_L 0x80FA228D 0x00FA002C
_L 0x000000FF 0x00000000
_C0 ALL UNITS HIROU 0
_L 0x80FA228C 0x00FA002C
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 ALL UNITS HIROU 0
_L 0x80FA228C 0x00FA002C
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 ALL UNITS SHIKI 100
_L 0x80FA228D 0x00FA002C
_L 0x00000064 0x00000000
_C0 ALL UNITS SHIKI 100
_L 0x80FA228D 0x00FA002C
_L 0x00000064 0x00000000
_C0 ALL UNITS TAIKYU 9999
_L 0x80FA228E 0x00FA0016
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 ALL UNITS TAIKYU 9999
_L 0x80FA228E 0x00FA0016
_L 0x1000270F 0x00000000
_C0 DATABASE COMPLETE
_L 0x80FBB5F0 0x03570001
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 DATABASE COMPLETE
_L 0x80FBB5F0 0x03570001
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 ENEMY1 ALIGNMENT[CHAOS]
_L 0x10FA2216 0x00000000
_C0 ENEMY1 ALIGNMENT[CHAOS]
_L 0x10FA2216 0x00000000
_C0 ENEMY1 ALIGNMENT[LAW]
_L 0x10FA2216 0x000003E8
_C0 ENEMY1 ALIGNMENT[LAW]
_L 0x10FA2216 0x000003E8
_C0 ENEMY1 ALIGNMENT[NORMAL]
_L 0x10FA2216 0x000001F4
_C0 ENEMY1 ALIGNMENT[NORMAL]
_L 0x10FA2216 0x000001F4
_C0 ENEMY1 ALL UNIT KAIHATU SUMI
_L 0x80FBA4A8 0x015F0002 
_L 0x00000007 0x00000000 
_C0 ENEMY1 ALL UNIT KAIHATU SUMI
_L 0x80FBA4A8 0x015F0002
_L 0x00000007 0x00000000
_C0 ENEMY1 COLOR[B]
_L 0x00FA20F5 0x00000000
_C0 ENEMY1 COLOR[B]
_L 0x00FA20F5 0x00000000
_C0 ENEMY1 COLOR[G]
_L 0x00FA20F5 0x00000002
_C0 ENEMY1 COLOR[G]
_L 0x00FA20F5 0x00000002
_C0 ENEMY1 COLOR[R]
_L 0x00FA20F5 0x00000001
_C0 ENEMY1 COLOR[R]
_L 0x00FA20F5 0x00000001
_C0 ENEMY1 SHIGEN MAX
_L 0x20FA21F8 0x0098967F
_C0 ENEMY1 SHIGEN MAX
_L 0x20FA21F8 0x0098967F
_C0 ENEMY1 SHIKIN MAX
_L 0x20FA21F4 0x0098967F
_C0 ENEMY1 SHIKIN MAX
_L 0x20FA21F4 0x0098967F
_C0 ENEMY1 TEC All LvMAX
_L 0x00FA21D6 0x0000001E
_L 0x00FA21D7 0x0000001E
_L 0x00FA21D8 00000001E
_L 0x00FA21D9 0x0000001E
_C0 ENEMY1 TEC All LvMAX
_L 0x00FA21D6 0x0000001E
_L 0x00FA21D7 0x0000001E
_L 0x00FA21D8 0x0000001E
_L 0x00FA21D9 0x0000001E
_C0 ENEMY2 ALIGNMENT[CHAOS]
_L 0x10FA2262 0x00000000
_C0 ENEMY2 ALIGNMENT[CHAOS]
_L 0x10FA2262 0x00000000
_C0 ENEMY2 ALIGNMENT[LAW]
_L 0x10FA2262 0x000003E8
_C0 ENEMY2 ALIGNMENT[LAW]
_L 0x10FA2262 0x000003E8
_C0 ENEMY2 ALIGNMENT[NORMAL]
_L 0x10FA2262 0x000001F4
_C0 ENEMY2 ALIGNMENT[NORMAL]
_L 0x10FA2262 0x000001F4
_C0 ENEMY2 ALL UNIT KAIHATU SUMI
_L 0x80FBA766 0x015F0002 
_L 0x00000007 0x00000000 
_C0 ENEMY2 ALL UNIT KAIHATU SUMI
_L 0x80FBA766 0x015F0002
_L 0x00000007 0x00000000
_C0 ENEMY2 COLOR[B]
_L 0x00FA20F6 0x00000000
_C0 ENEMY2 COLOR[B]
_L 0x00FA20F6 0x00000000
_C0 ENEMY2 COLOR[G]
_L 0x00FA20F6 0x00000002
_C0 ENEMY2 COLOR[G]
_L 0x00FA20F6 0x00000002
_C0 ENEMY2 COLOR[R]
_L 0x00FA20F6 0x00000001
_C0 ENEMY2 COLOR[R]
_L 0x00FA20F6 0x00000001
_C0 ENEMY2 SHIGEN MAX
_L 0x20FA2244 0x0098967F
_C0 ENEMY2 SHIGEN MAX
_L 0x20FA2244 0x0098967F
_C0 ENEMY2 SHIKIN MAX
_L 0x20FA2240 0x0098967F
_C0 ENEMY2 SHIKIN MAX
_L 0x20FA2240 0x0098967F
_C0 ENEMY2 TEC All LvMAX
_L 0x00FA2222 0x0000001E
_L 0x00FA2223 0x0000001E
_L 0x00FA2224 0x0000001E
_L 0x00FA2225 0x0000001E
_C0 ENEMY2 TEC All LvMAX
_L 0x00FA2222 0x0000001E
_L 0x00FA2223 0x0000001E
_L 0x00FA2224 0x0000001E
_L 0x00FA2225 0x0000001E
_C0 GET ACHIEVEMENT MAX
_L 0x20001044 0x82410010
_L 0x20001048 0x14200002
_L 0x2000104C 0x92430014
_L 0x20001050 0x24030064
_L 0x20001054 0x0A2295CA
_L 0x20001058 0x306200FF
_L 0x200A5720 0x0A200411
_L 0x200A5724 0x00000000
_C0 GET ACHIEVEMENT MAX
_L 0x20001044 0x82410010
_L 0x20001048 0x14200002
_L 0x2000104C 0x92430014
_L 0x20001050 0x24030064
_L 0x20001054 0x0A2295CA
_L 0x20001058 0x306200FF
_L 0x200A5720 0x0A200411
_L 0x200A5724 0x00000000
_C0 GET ACHIEVEMENT RATE x2
_L 0x20001044 0x82410010
_L 0x20001048 0x14200002
_L 0x2000104C 0x92430014
_L 0x20001050 0x00052840
_L 0x20001054 0x0A2295CA
_L 0x20001058 0x306200FF
_L 0x200A5720 0x0A200411
_L 0x200A5724 0x00000000
_C0 GET ACHIEVEMENT RATE x2
_L 0x20001044 0x82410010
_L 0x20001048 0x14200002
_L 0x2000104C 0x92430014
_L 0x20001050 0x00052840
_L 0x20001054 0x0A2295CA
_L 0x20001058 0x306200FF
_L 0x200A5720 0x0A200411
_L 0x200A5724 0x00000000
_C0 GET ACHIEVEMENT RATE x8
_L 0x20001044 0x82410010
_L 0x20001048 0x14200002
_L 0x2000104C 0x92430014
_L 0x20001050 0x000528C0
_L 0x20001054 0x0A2295CA
_L 0x20001058 0x306200FF
_L 0x200A5720 0x0A200411
_L 0x200A5724 0x00000000
_C0 GET ACHIEVEMENT RATE x8
_L 0x20001044 0x82410010
_L 0x20001048 0x14200002
_L 0x2000104C 0x92430014
_L 0x20001050 0x000528C0
_L 0x20001054 0x0A2295CA
_L 0x20001058 0x306200FF
_L 0x200A5720 0x0A200411
_L 0x200A5724 0x00000000
_C0 GET EXP MAX
_L 0x2000102C 0x9483002E
_L 0x20001030 0x90810010
_L 0x20001034 0x50200001
_L 0x20001038 0x240303E7
_L 0x2000103C 0x0A22963A
_L 0x200A58E0 0x0A20040B
_C0 GET EXP MAX
_L 0x2000102C 0x9483002E
_L 0x20001030 0x90810010
_L 0x20001034 0x50200001
_L 0x20001038 0x240303E7
_L 0x2000103C 0x0A22963A
_L 0x200A58E0 0x0A20040B
_C0 HAVE ALL PILOTS
_L 0x80FAAA2E 0x01070040
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x80FAED6E 0x00070040
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 HAVE ALL PILOTS
_L 0x80FAAA2E 0x01070040
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x80FAED6E 0x00070040
_L 0x00000000 0x00000000
_C0 JIGUN COLOR[B]
_L 0x00FA20F4 0x00000000
_C0 JIGUN COLOR[B]
_L 0x00FA20F4 0x00000000
_C0 JIGUN COLOR[G]
_L 0x00FA20F4 0x00000002
_C0 JIGUN COLOR[G]
_L 0x00FA20F4 0x00000002
_C0 JIGUN COLOR[R]
_L 0x00FA20F4 0x00000001
_C0 JIGUN COLOR[R]
_L 0x00FA20F4 0x00000001
_C0 Max Capital and Max Material
_L 0x20FA21A8 0x0098967F
_L 0x20FA21AC 0x0098967F
_C0 Max Enemy Income
_L 0x200272D4 0x12600006
_L 0x200272E8 0x00000000
_C0 Max Level Production Basic
_L 0x00FA218A 0x0000001E
_C0 Max Level Production Mobile Armor
_L 0x00FA218C 0x0000001E
_C0 Max Level Production Mobile Suit
_L 0x00FA218B 0x0000001E
_C0 Max Player and Enemy Income
_L 0x200272D4 0x00000000
_L 0x200272E8 0x00000000
_C0 Max Player Income
_L 0x200272D4 0x16600006
_L 0x200272E8 0x00000000
_C0 Max Trade Rate
_L 0x00FA21CC 0x00000078
_C0 Produce All Units
_L 0x80FBAA76 0x02420001
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 SHIKIN&SHIGEN MAX
_L 0x20FA21A8 0x0098967F
_L 0x20FA21AC 0x0098967F
_C0 SHIKIN&SHIGEN MAX
_L 0x20FA21A8 0x0098967F
_L 0x20FA21AC 0x0098967F
_C0 TYOUHOU MAX
_L 0x00FA2196 0x00000064
_C0 TYOUHOU MAX
_L 0x00FA2196 0x00000064
Do you know any additional codes for this game? Is there an error listed above? Let us know about it and we’ll update the list.
Code Indexes for Sony Playstation Portable