Action Replay MAX Codes [US]

.hack//Quarantine Part 4 - Action Replay MAX Codes [US]

The following are known Action Replay MAX Codes for .hack//Quarantine Part 4 on Sony Playstation 2 (PS2).

Device Compatibility: Action Replay MAX

 1. Master Code – Must Be On
  7QGB-ZJNH-EXC0F
  72X6-TT6Y-3UVP0
 2. Infinite Foods

 3. Golden Eggs
  43DC-VDDK-4TNKE
  Y62R-JK2U-Y9ETY
 4. Grunt Mints
  WWAQ-7PV7-536T9
  1U65-JN4P-4CUAD
 5. Twilight Onions
  18Q3-7Y8R-B0UYM
  ERAT-481J-XQF0G
 6. Snakey Cacti
  YVVN-PU75-EQPA6
  T6N1-0AC9-G9EE3
 7. Oh No Melons
  6JDQ-9KQB-ERGHW
  T6E1-J1V5-ZCXB0
 8. Cordyceps
  WRYR-5VZ9-C7UQR
  17T1-KCF3-267Q4
 9. White Cherries
  9VA0-39AT-DFV7U
  0924-K2P7-0B5RK
 10. Root Vegetables
  886U-3UFN-VKPMK
  DUU2-35MT-Y9KDT
 11. La Pumpkins
  JTPQ-Y68D-3W70Y
  RCUA-CURF-ZNK13
 12. Mushrooms
  RAT7-CRT9-ZHHQF
  ZPJ3-WTVM-PTNWR
 13. Mandragoras
  66J4-08R0-T70E1
  TFDV-26RQ-W1MRD
 14. Piney Apples
  0P3Z-7X4N-K2Y5Z
  C7M0-455U-4A29U
 15. Immature Eggs
  VEX1-KP1B-DH8FQ
  GAPK-0X15-GG10W
 16. Bearcat Eggs
  D4MC-XV7E-0X82F
  188Z-J8CN-R0EF4
 17. Invisible Egg
  DRMK-K8YK-CEHK7
  C5RE-FMD5-2JM61

 18. Bloody Eggs
  94F1-VTAE-KERF5
  E5PF-WRHJ-7YD1A
 19. Infinite of All Foods
  BV1D-DQ9W-0CVEQ
  0VCU-G629-YW0XR
  5E0J-727T-NWFGA
  CM73-2RVG-K2A2A
  NVY3-AJQA-G5AD2
  RRCW-MB2X-RDRK7
 20. Infinite Virus Cores

 21. Virus Core A
  BD2N-6P93-2FGZM
  5835-1MWK-F5KUC
 22. Virus Core B
  7R8X-74RY-GRVTA
  TUNE-TT8Z-QATN3
 23. Virus Core C
  Y1T9-EC2T-8Q074
  DQNE-64XE-K0FDG
 24. Virus Core D
  06K8-67N2-UB7Z7
  PMB0-FH8X-HDWX7
 25. Virus Core E
  Q3VK-E6PV-0NKHP
  C5HR-MDVV-TYE75
 26. Virus Core F
  3WUR-FGF6-0UE6W
  KJ41-CJCD-N2X5Q
 27. Virus Core G
  TGR1-7QEF-79NAN
  XXFN-C7EQ-F4GT9
 28. Virus Core H
  6J27-W76G-4PHHD
  0WD3-4414-JH04B
 29. Virus Core I
  MZ8N-1923-KVXKK
  YMQ0-PTEG-JHVA0
 30. Virus Core J
  VAZR-BCN1-TP63V
  8NR9-1DHZ-0D3EE
 31. Virus Core K
  3QFW-MEUH-4AUZH
  YMR4-11E9-MM7YP
 32. Virus Core L
  2998-EVKZ-PQE8F
  ZK71-RM64-ZCUWQ
 33. Virus Core M
  615T-T2KW-GY7QM
  Y8M4-D4J8-UBYPM
 34. Virus Core N
  VWDR-2EAM-GJ9TV
  XH4W-YWP5-TRGWP
 35. Virus Core O
  1TX5-5NEQ-NV0W3
  XG11-9WYK-1UGCR
 36. Virus Core P
  2P4D-FVA9-BVZD1
  A2P2-NVMX-KWPA2
 37. Virus Core Q
  140M-4MRK-ZMBJM
  MK2M-ZUY9-VKV64
 38. Virus Core R
  MQ09-FHJJ-NUC6X
  59NK-A77T-XVWBK
 39. Virus Core S
  EUYJ-0MCK-BJM1U
  QFDQ-GB4A-12ZMT
 40. Virus Core T
  DFBA-DB1J-EBZAV
  Y2E4-T03Y-B6Y0Z
 41. Virus Core U
  NN49-QDZV-NXT1Q
  GCVZ-U0H8-QY15K
 42. Virus Core V
  KXQU-BED5-HT9JX
  9BKF-YG7Q-AAW57
 43. Virus Core W
  4YM7-V0XW-W11B8
  PG6Y-PQAW-XJYAM
 44. Virus Core X
  YT9W-EX6X-N64PA
  0N5Z-EQVW-0UD7B
 45. Virus Core Y
  M0VF-DC8C-ZDR2Z
  A4B4-T4BH-WX818
 46. Virus Core Z
  EZAH-BRJB-2N32E
  ZAT6-RRPY-90874
 47. All Virus Cores
  BRFQ-5X07-MXJGZ
  G61F-G4AP-KQ8PX
  0Z75-5XVD-8NFVW
  6Y92-JKYU-NW04V
  76HF-9X2K-U39CA
  96D0-1X0K-QKH6R
  F4DE-2XMB-0EWR4
  GNEM-EEU9-8NT3P
 48. Event Items

 49. Epitaph 00
  J0HX-6AQM-JG958
  3W5H-N0KZ-CY8G0
 50. Epitaph 01
  2KWV-TNGV-M3XQY
  87K0-9YFE-M2N3V
 51. Epitaph 02
  4YNG-EQUR-QAGE1
  54MG-Y9KU-R74VA
 52. Epitaph 03
  3V9K-FEMG-KYGFU
  7YJA-DBWF-VGXFD
 53. Epitaph 04
  UWJ0-G5GJ-4UX0X
  1FWV-4Y98-K7ZG0
 54. Epitaph ?
  NKKC-5HQH-PNQ0B
  A0AQ-KB7N-VXM1G
 55. Harald’s Note
  PHKQ-1FR0-JWJ0Q
  2HXJ-RZ9K-5HTGU
 56. Grunty Flute
  MABU-ZTFD-UEJJ7
  67X8-AQ4G-QG7NB
 57. Imp’s Pin
  CVQH-PFT7-QX1EB
  7ZRZ-8VQT-TUC2M
 58. Imp’s Praises
  MXFX-KEV9-FFM42
  FT8E-P10B-9F0TU
 59. Imp’s Cross
  9RZG-3VVT-A7671
  PJ3R-G9EU-Z332M
 60. Imp’s Crown
  8P22-14Y8-JJ7K4
  R5T1-8J1M-2BH1B
 61. Remedy
  NH2T-BXDJ-1ZWTE
  FE97-TDWN-ERGKT
 62. Custom Remedy
  Q8PM-AD1C-W8993
  R986-FM5Q-DA9TP
 63. True Remedy
  1FZ4-P5MZ-D6KGR
  UZ47-6DEA-DM21B
 64. First Remedy
  KR5F-W2WY-EAT78
  N42K-25E0-W0DD7
 65. Love Letter
  5QTE-X11N-D3WYG
  92NF-3YXP-KG7HF
 66. The Twilight
  GUZ6-BY0Y-QD4K7
  PG03-Y7AX-UA8WH
 67. Book of Law
  XW9A-4EHW-V8GBB
  986E-4J5M-ZARK2
 68. Book of Iron
  V8H9-H02J-KYJ4Y
  4WR6-CRRP-PZ4DK
 69. Spark Sword
  7TW7-UV5D-RD7YR
  0P5W-Y99Z-EHKW5
 70. Paper Cloak
  1UMA-BWGP-G072G
  QN8A-MV6Z-293UU
 71. Mad Opener
  Q8UP-K8W4-C8JGB
  9DEH-KVXY-3V43X
 72. Basin Shield
  BHQV-1WBW-CX3C4
  CZ3N-1A3N-NB1YD
 73. Love Archery
  YZ23-YH5P-MBWXZ
  KFBV-Z00R-QDQ7E
 74. Plastic Sword
  BHM4-5WN1-FXH4V
  9QYN-FKR6-H1XNC
 75. Harald’s Note
  61UC-YKXD-P7YD2
  FXF8-5FYA-5857N
 76. BK of Absolute
  9PE2-UX4D-2MNVQ
  53VG-6WYK-XVGYR
 77. Segment 1
  JDWR-NKFV-T5P5Y
  MCBW-J6NY-MRNHR
 78. Red Sword
  59ZV-08J5-XGX4H
  6897-71Q4-0QY7R
 79. Blue Boots
  HVYT-Y3G2-ZZU39
  RNCQ-VBUJ-PE7UB
 80. Yellow Cap
  A48Q-MA2M-XXN72
  RNZY-BMZ6-8P3XV
 81. All Event Items
  CBZU-NYDW-58VD5
  Q2A4-XJ3K-92XKZ
  A5M8-HNNQ-NKQGH
  KJRM-EA35-VUTK2
  NDXZ-5Z14-HE651
  DRVD-QMNP-MQ96R
  DPV9-388Z-RBVFA
  M46U-B7UX-P9QTG
  W31N-6W6Q-Y77GW
  RNZY-BMZ6-8P3XV
 82. All Party Members
  T325-4CGY-Q08UX
  YXH9-MTK0-FTYQN
 83. Balmung Codes

 84. Quick Level Up
  X8BV-K8PT-RTRCW
  UJ4Y-Z6M8-KVJ4Y
 85. Infinite Cash
  3H2G-1M6N-46VNX
  XFGG-3UX7-GB8AT
 86. Max HP
  KDY2-2MQQ-EZKU3
  ZQTB-WRTD-9PX34
 87. Max SP
  Y9QW-PQZE-7D70E
  7NM2-Z1GE-GQP7J
 88. Super Physical Stats
  6D0D-4X0X-ZK1WG
  NAYT-V2ZE-G1FNR
  UCV0-9AYA-TN7BE
 89. Super Magical Stats
  5N79-XDP9-JKC79
  UFK3-2Q12-67EK0
  YHNT-5BNJ-M3846
 90. Super Other Stats
  7K33-J951-YP7FU
  U3X7-B5F5-C3923
  E1JX-WTEG-4DKP3
  F6KM-C0XM-WV246
  8CQZ-WM2A-PVYPV
 91. Blackrose Codes

 92. Quick Level Up
  8ATD-UDG0-YAH8T
  HZ3E-B33Q-PMPRU
 93. Infinite Cash
  M6R0-Y6EW-3521A
  CE43-7ZZK-U0QXG
 94. Max HP
  H9P6-FMJW-Y5AP1
  VWV2-Y05H-PJ5JB
 95. Max SP
  Y577-R9NK-5G1G4
  FX34-RK5B-CYFHU
 96. Super Physical Stats
  UWN5-PGQH-X8XQ3
  250T-NBR7-DU351
  DWUQ-30DY-BQJ8Y
 97. Super Magical Stats
  GNEU-80GE-YTEPJ
  01V6-H3X3-4RNUV
  JTKQ-T8AK-54MC9
 98. Super Other Stats
  PDW4-PF73-01QR1
  9X42-6NVM-CV8TE
  H09H-8NMN-UY9JQ
  7V9U-1E7G-C733E
  8Z20-A0NA-FJHTG
 99. Elk Codes

 100. Quick Level Up
  D2WA-UUEF-V2NMH
  8H30-5HJ6-Q1CK4
 101. Infinite Cash
  506A-3A1T-PG8E0
  V3PN-W09X-1JRUT
 102. Max HP
  QQE4-VEQG-389BF
  9NRB-4BBC-3638J
 103. Max SP
  5UQY-DT03-3NHVA
  JWZ0-ABY1-07EX6
 104. Super Physical Stats
  W23K-8AXT-VX52X
  UPAD-R7WG-UYDWU
  0Y1F-06GZ-75J47
 105. Super Magical Stats
  8HGJ-EZ9Q-TG21J
  N4JE-3P1E-26AAB
  ARG5-9N6Q-8XZM0
 106. Super Other Stats
  53NB-74H3-ZJ00B
  DKKG-ED8J-W6B2F
  YBAT-RPQH-W4GVR
  WZ6D-CGTW-GFYZV
  M02U-DDVF-E9AMG
 107. Gardenia Codes

 108. Quick Level Up
  EK27-YG04-G9EP4
  K180-480U-7G3HX
 109. Infinite Cash
  CTB5-YHTQ-U3N94
  Z1FN-XDWY-Y1CN2
 110. Max HP
  VU17-4XKU-NRB4T
  WE3Y-68NM-UVN3R
 111. Max SP
  PZ9V-HBQ7-R1ZVM
  1MXE-TT60-9ACZ4
 112. Super Physical Stats
  5QM7-CG0X-9QA6Y
  X20X-N3P4-WFYAZ
  PCA7-0RQQ-E1XXC
 113. Super Magical Stats
  4K7H-W6B5-E7XCG
  0W6H-368Y-MM25P
  TPP2-H14P-42JM8
 114. Super Other Stats
  6K10-M5M2-TCMD4
  UJHQ-PPX2-W3WPB
  ZRZQ-KR3C-33DPT
  R83C-0C8H-H5EFW
  2VQV-5U3B-KWTAX
 115. Helba Codes

 116. Quick Level Up
  ZNDA-K4QG-GA0GX
  310C-8W8E-NP22P
 117. Infinite Cash
  9NCM-WG53-F2DJW
  MMAV-YM7T-HXDP3
 118. Max HP
  H18F-1VMM-NMU6E
  PV9M-GDKY-G5YFU
 119. Max SP
  M7K4-AZZY-MNUDA
  VBDV-Z0JQ-HR4RX
 120. Super Physical Stats
  TP7N-UYY6-UTCVU
  XAQW-8N2W-3Z3Y5
  6MPW-MW5G-ZKYND
 121. Super Magical Stats
  UGJP-XZAV-YW5QK
  643C-6ZWR-F1NN9
  PY5K-3ZQA-400HA
 122. Super Other Stats
  P93G-9Q7Z-Y4F2Y
  N3G5-GBTE-E2RDT
  H0GD-0UAP-1TXHV
  VX0V-PUD8-HBJY7
  MPDT-5X5J-3JBQ9
 123. Kite Codes

 124. Quick Level Up
  6H79-CVD4-C3HMB
  QUZT-PTVX-KK33T
 125. Infinite Cash
  JVTJ-MP1N-V8RG3
  ZHMU-V8W5-MU3XT
 126. Max HP
  7Y6A-BXVA-0K69K
  427F-8BWT-DQQED
 127. Max SP
  047U-XPM2-WRWPQ
  UY1Z-6FVT-6EA0Z
 128. Super Physical Stats
  8HUC-9QKD-JF2EA
  6EB9-D2MC-WR0EF
  DF7T-N0F4-9W3H9
 129. Super Magical Stats
  5JBG-Z1PZ-QQG3Z
  V1M6-T7F2-FT04C
  ZE80-JPCE-NDUNU
 130. Super Other Stats
  ACW0-D8XF-PYUH2
  CWFJ-HA7T-8BFD5
  9G8F-Y1ZT-5NTY2
  EB7V-JBPN-F23TF
  JKVG-2PPU-7VPNN
 131. Marlo Codes

 132. Quick Level Up
  TH2X-56T4-8RXUA
  F50Y-FY8W-4VT56
 133. Infinite Cash
  4QT5-H761-WX63K
  DXR1-ZP0C-F8D0F
 134. Max HP
  DN1G-J3RW-V479N
  UCF4-RK6V-NKGKG
 135. Max SP
  HBEM-PRN8-F1QAM
  Q90H-GFJ2-P7CU1
 136. Super Physical Stats
  2R8K-CKG9-R40K2
  47TB-B1X1-8KT17
  8PDZ-Y7PX-99F8K
 137. Super Magical Stats
  1DAG-KX61-XFJBX
  F9HJ-857D-3WWK6
  PJTT-AWFX-WUYKZ
 138. Super Other Stats
  3Y7R-AT23-09T9Y
  8PGU-P3QN-Q7D6X
  YVX7-2D73-T8XYA
  J1UP-W3WU-NJ7Z1
  W6YD-HWFJ-DR50F
 139. Mia Codes

 140. Quick Level Up
  JX6C-FWA9-Y422X
  G6V7-XWH7-N4K5G
 141. Infinite Cash
  BMUK-08KP-0E97F
  J8VZ-UJDH-1YAJU
 142. Max HP
  UF9G-8Z60-J9PC2
  BWMP-VXED-RANQ3
 143. Max SP
  4UEY-B0HF-9EKG7
  YJ7C-60XN-1MK4Z
 144. Super Physical Stats
  8HT7-8NB8-UK9TA
  KXFY-PAVM-9AF7B
  MPJZ-MKXE-F5TCD
 145. Super Magical Stats
  9RHF-GYQ8-KMJNF
  QD20-367G-E4FVC
  URR4-PYMK-6DH15
 146. Super Other Stats
  BZEA-AK0G-34RBB
  XETM-0TQP-73ZHA
  WUPB-D20N-9A74B
  GNQC-RVVW-V5MXG
  6GQB-FTAJ-ETJHD
 147. Mistral Codes

 148. Quick Level Up
  YC1G-W821-Y23M1
  HTBN-UGJF-ECF6Q
 149. Infinite Cash
  4HT2-2Z6A-PMK7R
  269K-WCDC-6NC8H
 150. Max HP
  APRA-9WVV-EVK39
  VG75-HXUK-AJZ2R
 151. Max SP
  VTVM-YEVC-6UDJY
  2HV6-JD71-33R11
 152. Super Physical Stats
  R7AE-R4AN-DCMMP
  FYCJ-M393-M3AAA
  D16F-6B0Z-83ZXX
 153. Super Magical Stats
  2W7P-Q1EA-K6PJY
  9WFN-T4KX-APD8A
  CZU2-ABQW-JK088
 154. Super Other Stats
  74Y9-ACVG-4CC12
  W318-EKQ0-48A7Y
  AYJM-Q0TA-ME78C
  ZVT4-9VBC-QU7KZ
  ZKKJ-4H6P-HX88W
 155. Moonstone Codes

 156. Quick Level Up
  5FXY-D6HG-4VD2Z
  9EEF-DBPN-2K9UP
 157. Infinite Cash
  CXW9-J0QT-M84Y5
  Z2C3-ADCN-TDDUQ
 158. Max HP
  7XF4-RDTB-WTFNM
  YHFY-8FMM-KJ1K3
 159. Max SP
  A5JE-ARWE-2T27D
  XCC9-15A2-8763H
 160. Super Physical Stats
  J2DM-KVJX-03X46
  XEE9-ME0P-T611U
  1D6X-UA3X-341BY
 161. Super Magical Stats
  3J7X-HM97-KD2WJ
  R9G3-1BHU-JENQM
  73K2-VNU1-6UVU6
 162. Super Other Stats
  MTW2-PF4T-FNR1J
  GZWX-QA1B-DCKQ8
  G9ZG-D90E-G0TMB
  ZW2P-XJBE-8MK8D
  CXGA-2PP1-AHEDZ
 163. Natsume Codes

 164. Quick Level Up
  QJM1-J31A-R67QU
  BJ6K-ANCP-ZG9EN
 165. Infinite Cash
  CPR3-4YKM-YKQ8P
  XXXV-RDCP-UM67Q
 166. Max HP
  6BX3-PT9Z-97AB0
  8BRR-97D8-TF541
 167. Max SP
  DZ0T-KP9E-EFM08
  0YYF-UQ35-7PP0J
 168. Super Physical Stats
  KNNV-EXZR-M12VP
  6R79-GW2A-0V93Q
  TRDX-NWAY-904FE
 169. Super Magical Stats
  N0NM-38CY-VR1NN
  GDDJ-3X71-K4XRZ
  2H8R-BECX-0AWDQ
 170. Super Other Stats
  HHWV-RZDP-W3FKX
  2GY8-BKW2-5P3AX
  Y49W-UKXV-RTCXN
  C0HM-9HQH-ZCF0P
  848D-HDDD-4NUXV
 171. Nuke Codes

 172. Quick Level Up
  3KZ7-RQ5K-T2KGH
  X2Q0-QFM7-GQ2UT
 173. Infinite Cash
  FQBZ-9TFH-98WWC
  E18N-NU95-KE9GD
 174. Max HP
  XGP4-QNJ2-ZHF84
  J26G-3J0N-DDE2K
 175. Max SP
  NNPN-NCVJ-9T3K2
  E9DB-BBX6-FTFGT
 176. Super Physical Stats
  K57D-PZR4-34P3J
  B3A0-KM2X-9FP4E
  GPZP-V5QR-QQ219
 177. Super Magical Stats
  KP24-U9YF-0DZYU
  8J5F-DVTQ-Q562R
  BJYV-ZKZP-AC2A9
 178. Super Other Stats
  U2M4-Z4HT-ZPJ03
  HNG4-N9BR-VR0GX
  WWUY-ZXER-V7J8K
  YQQ1-3GJ5-MMG4V
  89WF-RD9C-R2YM5
 179. Orca Codes

 180. Quick Level Up
  QRAT-U951-CB6RH
  CJRR-X1KC-WM9Z0
 181. Infinite Cash
  61BA-RTU2-FUYZT
  BC35-GF4Q-NKUKB
 182. Max HP
  1ZP6-N132-2F0H7
  608K-TF6T-RVPM7
 183. Max SP
  1MVE-GYQW-5H66R
  5QCK-5P7T-RKGM3
 184. Super Physical Stats
  Q4RG-UQ13-5QKFZ
  DNQT-WAFJ-6WJC7
  8DTP-XQMD-4TWTB
 185. Super Magical Stats
  6T5P-D35M-W6BNY
  T0BP-HF2K-KDVQ4
  PZGP-KBHU-WQH22
 186. Super Other Stats
  9ZK2-Q9K8-D0Z1C
  8ZCW-Q2WN-WXUGB
  U6AE-QHGG-F47RF
  CW3Z-TEPT-RHHNK
  MU3N-N75A-H6M0X
 187. Piros Codes

 188. Quick Level Up
  4HE6-6T7R-F1GE1
  3T13-BA5W-QP2JM
 189. Infinite Cash
  C932-YA52-VPFD9
  YPYJ-2WAC-FNBEJ
 190. Max HP
  CNFF-NW6K-5NW47
  97WR-PEPE-9701Y
 191. Max SP
  P8XK-FWD4-AA8PX
  B222-8VCC-JVQCB
 192. Super Physical Stats
  6E3V-2JPZ-J5CA0
  6WZE-7PDQ-DYY0Z
  E9C7-CRV6-RGZZB
 193. Super Magical Stats
  37JQ-20P4-8F4VC
  9FMR-FRJ4-834HP
  9F9H-FY4D-497QV
 194. Super Other Stats
  Q3MX-00D5-6FYK0
  U21D-F5DA-AM1AV
  Z5VT-58T4-T79PY
  2HPN-ZVE7-VHZWX
  7WJK-QDGK-1V9UH
 195. Rachel Codes

 196. Quick Level Up
  WPGB-C197-GFW8U
  FMXG-KCQA-UW9X0
 197. Infinite Cash
  0V6G-9PWC-7QDZC
  DWNW-0RG3-C3GRV
 198. Max HP
  14GP-H0FZ-70YBD
  NNJZ-CPMH-N9RB9
 199. Max SP
  1UQY-9G05-QAJP5
  GNCR-WK18-0CAK1
 200. Super Physical Stats
  DFNX-J0D5-YY9FB
  Q1EJ-92ZJ-EF07X
  Y466-HZZ0-FQKTE
 201. Super Magical Stats
  TKHG-NVQB-CRJWH
  FND2-4CN7-UQETG
  G4ZQ-PRFZ-0ER6V
 202. Super Other Stats
  P94B-C2U9-80RPE
  BBU1-QZZY-J1Z99
  3UCB-WEKK-5JQC3
  7QBR-FC9H-G4491
  4UFQ-YPKU-BDNJ6
 203. Sanjuro Codes

 204. Quick Level Up
  TBYE-K2TQ-VGPND
  3Y23-B16G-E1B25
 205. Infinite Cash
  XNT2-VYHV-79A9J
  JW0R-HJRR-C9E27
 206. Max HP
  KTRV-387Z-QRQ2C
  JX7C-1KX3-BPUWZ
 207. Max SP
  FF5H-KQ0U-H3GPQ
  E2C4-ZWUR-6DMTY
 208. Super Physical Stats
  52E2-D7NA-KAT71
  0P28-JCGX-1752K
  FQWK-K9A6-FB17C
 209. Super Magical Stats
  JDM8-43GC-Y54CW
  XV30-E9U7-EZMUJ
  CHD7-WUAV-T59DC
 210. Super Other Stats
  N1M5-5V04-2GQCW
  FP4Z-C67X-ZYBA5
  N6A8-G1UE-U9PW7
  UT2J-J0C1-XAFUD
  PUTQ-61RX-1G2TX
 211. Sora Codes

 212. Quick Level Up
  DZKM-38E0-8FHJ9
  V792-PUUC-VZBF4
 213. Infinite Cash
  V71Q-5168-CEJVG
  JKAN-3MY8-Y2P97
 214. Max HP
  8B8D-R7Z9-8ZCTG
  4NCZ-7U1X-JY67K
 215. Max SP
  M2CX-MUY2-H3ZCC
  MR03-K8AZ-CMEDP
 216. Super Physical Stats
  0M14-BX58-KVADQ
  042U-ZP4Q-6MTQ2
  28TE-NQ1D-NAGE9
 217. Super Magical Stats
  1J9N-D8TQ-127YR
  1KUW-6K79-E05Y4
  TY66-Q3TK-30M3D
 218. Super Other Stats
  6UGE-HF9C-7ZU4E
  MDJ2-QWJV-DNVKF
  MKK0-BQ7U-YXMF1
  K2WZ-80BB-0KRCX
  T9ZV-7Q5E-BGHUZ
 219. Subaru Codes

 220. Quick Level Up
  UKR3-9RNK-ZG48X
  WENT-Q1MR-678CN
 221. Infinite Cash
  EQ2C-ED6X-NT1YD
  W591-3QU1-R88GU
 222. Max HP
  60H6-XF3R-JW0RD
  F918-1G14-78MCV
 223. Max SP
  ZFP1-ZBP5-7WAEU
  RKX6-XG6F-3KYFD
 224. Super Physical Stats
  MAUA-G190-JJHJ8
  CPK1-E0XE-E49E0
  EEEA-R523-0RP2F
 225. Super Magical Stats
  AKHV-QVDC-KB96A
  2KE0-1JPB-4TG1M
  50ZH-RWWG-CCBCB
 226. Super Other Stats
  N5QU-F05X-E2NDF
  J0VG-ZM55-1C4PU
  B7DZ-0PGZ-QQ79F
  ZARX-2TRT-50UEH
  2N54-UDEN-PCHE2
 227. Terajima Codes

 228. Quick Level Up
  PZUW-KDD1-E2A6Q
  VMDD-X22N-BPMT0
 229. Infinite Cash
  ZA36-77XB-QVARF
  5YKP-PU3H-TX6R8
 230. Max HP
  5XMR-ERR7-4UNZ3
  2TCT-YK5A-7WB4F
 231. Max SP
  EGK1-56G0-B00MY
  81JB-BZRV-YJEM5
 232. Super Physical Stats
  MG97-6BDM-FA5MY
  XCJ2-NEZT-BH9FY
  HBMF-6UQN-4VDXT
 233. Super Magical Stats
  ED3X-5HTZ-JUN66
  M1BD-XQ5M-8GVHN
  NE1R-A0KH-73JRT
 234. Super Other Stats
  RCMP-H6VT-XUUFY
  B03N-RVXY-3WJXZ
  GDXT-GZBP-E6Q5A
  DRDF-XXTF-WG4WZ
  1A43-KB9Z-UFZQP
 235. Tuskasa Codes

 236. Quick Level Up
  CG87-0RFR-KHEKX
  6PMQ-RFYE-VMJ5C
 237. Infinite Cash
  6J2Q-DY5Q-47FAY
  MJ73-R2F7-2RPNC
 238. Max HP
  FMCY-TX4X-Q6MMR
  T4CP-MDDV-XG81C
 239. Max SP
  1YCG-JH19-HPBHP
  7RQP-GAJ7-N0XK6
 240. Super Physical Stats
  B2G4-YUHP-26DEE
  TXZC-16Q0-U425A
  JFCM-D318-01QPU
 241. Super Magical Stats
  RMD9-8H64-88T9F
  CWXJ-3UAD-FFFDF
  X734-97VR-VFKCF
 242. Super Other Stats
  8QBW-AFMQ-1G6AU
  6MC0-AWYJ-GBVUC
  8QDB-KFRK-J97VA
  JBY9-3B4U-0GPGD
  N6R1-0XDC-U0N5P
 243. Wiseman Codes

 244. Quick Level Up
  QMK5-FF70-A5ZKH
  1KV7-NQ30-B31Y5
 245. Infinite Cash
  M47C-F6V8-R26CV
  A3GC-5C25-XCHKT
 246. Max HP
  C8MW-46HJ-W6VXX
  X1QF-WEDW-AXQ1H
 247. Max SP
  MRQM-UTC0-CWDXQ
  EW8P-2U66-RJCUZ
 248. Super Physical Stats
  EEQB-172P-T7DBG
  8TFF-R8ZT-48YK3
  FHPF-5XV4-YPBYJ
 249. Super Magical Stats
  TFE2-HVMW-7KRKK
  M3GE-8G5R-84VQJ
  GE8T-U6FH-M8R14
 250. Super Other Stats
  PG21-GAEZ-K4FB6
  6RCC-FC64-4HQJQ
  H1UQ-URGT-DC4JP
  KTU6-BHAW-FB4EM
  EN4C-DEBY-JD5PY
Do you know any additional codes for this game? Is there an error listed above? Let us know about it and we’ll update the list.


Code Indexes for Sony Playstation 2 (PS2) Want an Action Replay MAX for Sony Playstation 2 (PS2)? Click here to find it on Amazon!

Other Content for .hack//Quarantine Part 4